Dotace z Nová zelená úsporám

Krok za krokem – Dotace z Nová zelená úsporám

Pokud uvažujete o využití dotace z programu Nová zelená úsporám, je důležité se seznámit s postupem a podmínkami. Zde je stručný přehled:

  • Rozhodnutí o využití dotace: Před podáním žádosti o dotaci je třeba zvážit, zda je pro vás výhodné využít podporu úsporných opatření. Každá dotace má své specifické podmínky, které je třeba splnit.
  • Výběr projektanta a energetického specialistu: Před zahájením prací je doporučeno seznámit se s podmínkami pro realizaci dotovaných opatření. Je také nutné zajistit si odborný posudek od autorizované osoby.
  • Příprava dokumentů pro podání žádosti: Všechny dokumenty, včetně žádosti, je třeba předložit digitálně prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR.
  • Kontrola žádosti: Po podání žádosti prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR její správnost a splnění technických požadavků.
  • Realizace projektu: Po schválení dotace je možné zahájit realizaci projektu. Je důležité zajistit si odborný technický dozor a vybrat kvalifikované dodavatele a materiály.
  • Doložení provedených prací: Po dokončení prací je třeba doložit jejich realizaci a splnění všech podmínek.
  • Výplata dotace: Po kladném vyhodnocení všech podkladů bude dotace vyplacena na váš bankovní účet.

Pro více informací a detailní postup navštivte web Nová zelená úsporám.

Zdroj: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/krok-za-krokem/

Co vše dělá energetický specialista?

Energetický specialista, známý také jako energetický poradce nebo odborník na energetickou účinnost, je profesionál specializující se na optimalizaci spotřeby energie a snižování energetických nákladů ve všech typech budov a průmyslových zařízení. Jejich role zahrnuje mnoho různých činností, které pomáhají jednotlivcům, domácnostem, firmám a organizacím snižovat energetickou spotřebu a zlepšovat účinnost energií. Následující seznam ukazuje, co všechno může energetický specialista dělat:

Audity energetické účinnosti:

Provedení důkladných analýz a auditů energetické účinnosti v budovách a průmyslových zařízeních. Tato hodnocení zahrnují měření energetické spotřeby, identifikaci energeticky náročných oblastí a stanovení opatření pro snížení spotřeby.

Návrhy energetických opatření:

Vytvoření plánu nebo seznamu doporučených energetických opatření, která mají snížit energetickou spotřebu. Tato opatření mohou zahrnovat izolaci budov, výměnu oken a dveří, modernizaci vytápění a chlazení a další úpravy.

Implementace energetických projektů:

Pomáhání s implementací navržených energetických opatření, včetně výběru vhodných technologií, dohledu nad pracemi a řízení projektových rozpočtů.

Právní a regulační dodržování:

Zajišťování, aby klienti dodržovali všechny relevantní právní předpisy a normy v oblasti energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů.

Studie proveditelnosti:

Provádění studií proveditelnosti pro energeticky náročné projekty, aby se určilo, zda jsou takové projekty ekonomicky proveditelné.

Hodnocení obnovitelných zdrojů energie:

Posouzení možností a nákladů na využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny nebo geotermální systémy.

Energetické certifikace:

Pomoc při získání energetických certifikátů a hodnocení budov (například certifikátů energetické náročnosti budov).

Sledování a vývoj technologií:

Sledování a hodnocení nových technologií a inovací v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Zelené financování a dotace:

Pomoc klientům při hledání finančních prostředků, dotací a grantů pro energetické projekty.